Name

drawHorizontalExtenser

Synopsis

<xsl:template name="drawHorizontalExtenser">
<xsl:param name="n"/>
<xsl:param name="x"/>
<xsl:param name="y"/>
<xsl:param name="extenser"/>
<xsl:param name="extenserSize"/>
<xsl:param name="fontSize"/>
<xsl:param name="rotate" select="false()"/>
<xsl:param name="fontName" tunnel="yes"/>
  ...
</xsl:template>