Name

drawHorizontalDelimiter

Synopsis

<xsl:template name="drawHorizontalDelimiter">
<xsl:param name="delimiter"/>
<xsl:param name="width"/>
<xsl:param name="x"/>
<xsl:param name="y"/>
<xsl:param name="fontSize"/>
<xsl:param name="variant"/>
<xsl:param name="fontName" tunnel="yes"/>
  ...
</xsl:template>