Name

stretchRows

Synopsis

<xsl:template name="stretchRows">
<xsl:param name="rows"/>
<xsl:param name="stretchValues"/>
  ...
</xsl:template>