Name

alignRow

Synopsis

<xsl:template name="alignRow">
<xsl:param name="x"/>
<xsl:param name="y"/>
<xsl:param name="baseline" select="0"/>
<xsl:param name="nodes"/>
<xsl:param name="firstNode" select="0"/>
  ...
</xsl:template>