Name

alignChild

Synopsis

<xsl:template name="alignChild">
<xsl:param name="x"/>
<xsl:param name="y"/>
<xsl:param name="baseline" select="0"/>
<xsl:param name="nodes"/>
<xsl:param name="firstNode" select="1"/>
  ...
</xsl:template>